Do wiadomości Władz Politechniki Opolskiej członków i sympatyków organizacji

Na posiedzeniach ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej
w dniach 8 i 22 maja 2014 r. ustalono priorytety dot. celów i intencji działania organizacji

Intencją Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność jest budowanie przejrzystych i uczciwych stosunków interpersonalnych oraz tworzenie skutecznie działających zespołów zmotywowanych do kreowania i wspomagania rozwoju naszej Uczelni.

1. Opiniowanie praw pracowniczych w zakresie wynagrodzenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Nie lekceważenie interesów pracowniczych. Zachowanie miejsc pracy i statutowego prawa do odpowiedniego wynagrodzenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Ustalenie zasad przyznawania wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach pracy w kontekście wzrostu budżetu przyznanego na ten cel ze środków centralnych.
Ujednolicenie zasad finansowania awansów naukowych pracowników zgodnie z ustawą i statutem Uczelni.

Pełna informacja dla nauczycieli akademickich o wszystkich składnikach wynagrodzenia.

2. Transparentność zasad podpisywania z pracownikami umów o pracę
Na podstawie art. 80 pt. 5 Statutu Uczelni:
"Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uczelni przed 1.10.2011 roku na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony pozostają zatrudnieni w tej samej formie stosunku pracy."

3. Obecność przedstawicieli związków zawodowych w pracach organów kolegialnych

Opiniowanie i inicjowanie projektów i aktów prawnych z zakresu objętego działaniem związku.
Udział przedstawicieli związków zawodowych w pracach komisji statutowej zgodnie z załącznikiem
nr 5: Regulamin pracy organów kolegialnych Uczelni art. 4 pt.5 .
Procedowanie zgodnie z obowiązującymi ustawowo terminami: Art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

4. Monitorowanie polityki oszczędnościowej Uczelni w związku z deficytem wynoszącym obecnie ponad 700 tys.
Monitorowanie zasad obsadzania stanowisk działów administracji Uczelni.
Transparentność w zatrudnianiu pracowników naukowych na kolejnych etatach ( więcej niż jednym) zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym, a przede wszystkim art. 129 wchodzącym w życie w 2014 r. [ ustawa weszła w życie 18 marca 2012 artykuł miał vacatio legis do 01.10.2014].

Rozważna polityka zatrudniania dodatkowych pracowników.

5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej (dyskryminacja, nepotyzm, mobbing)

Przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników:
„Uczelnia wolna od nepotyzmu i mobbingu".

6. Inicjowanie działań zmierzających do polepszenia warunków pracy pracowników