Koleżanki i Koledzy,

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która
weszła w życie z dniem 1stycznia 2018 r. wystosowaliśmy 5 stycznia 2018 r.
pismo do JM Rektora z prośbą o możliwość zorganizowania spotkania
informacyjnego dla pracowników Politechniki Opolskiej.

W ślad za tym, 5 stycznia br. otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienia od władz
uczelni, powołujące się na stanowisko m.in. odpowiednich ministerstw oraz 9
stycznia osobiście spotkaliśmy się w tej sprawie z Panią Kanclerz  i Panią
Dyrektor Kadr.

Jak wynika z powyższego, najprawdopodobniej w końcu kwartału br. powinny zapaść
konstruktywne decyzje dotyczące dalszego postępowania, a co za tym idzie możliwy
będzie  zwrot pobranej kwoty podatku.

Wszyscy jesteśmy zainteresowani rzeczowym wyjaśnieniem procedur, bo nadal wiele
jest niejasności. Ufamy, że uda się wypracować konsensus w kwestii ustalenia
systemowych  ram do tytułu kwalifikacji przedmiotu sprawy.

Z posiadanych informacji można wnioskować,że: Obowiązkiem płatnika (pracodawcy)
jest ocena, czy wynagrodzenie (lub jego część) należy się za pracę będącą
przedmiotem prawa autorskiego. To rozróżnienie powinno wynikać z umowy o pracę
lub z innych uregulowań obowiązujących określonego pracodawcę i jego
pracowników.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Opolskiej