Do wiadomości członków i sympatyków organizacji

Na posiedzeniu ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej w dniu 8 maja 2014 r. ustalono priorytety dot. celów działania organizacji na czas: maj – październik 2014 r.

Umiejętność słuchania drugiego człowieka – otwarta współpraca z członkami organizacji.
Konsekwencja w działania, budowa zaufania.

1. Zabezpieczanie praw pracowniczych w sprawach dotyczących zakresu działania związku
Udzielania pomocy prawnej, reprezentowanie członków wobec pracodawcy, nadzór nad warunkami pracy, udzielanie zapomóg materialnych w wypadkach losowych
Prowadzenie działalności kulturalno-społecznej (wystawy, wycieczki, promocje).

Monitorowanie odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym oraz obwieszczeniu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

2. Otwarta polityka informacyjna związku

Prowadzenie strony internetowych, podawanie bieżących Informacji na tablicach ogłoszeń na poszczególnych wydziałach, przesyłanie komunikatów do członków, prowadzenie cotygodniowych dyżurów w siedzibie związku
Skrzynka mailowa: solidarność@po.opole.pl
Comiesięczne spotkania Zarządu lub w zasadnych sytuacjach częściej.

3. Zasady finansowania - gospodarowanie środkami społecznymi
przygotowanie rocznego preliminarza budżetowego Związku – co mamy i na co wydajemy (wypłata zapomóg, okolicznościowe wypłaty świąteczne, itp.)

4. Polityka personalna
Zachęcanie pracowników do wstępowania do organizacji, odnowienie kontaktów z emerytowanymi pracownikami Uczelni.
Uchwała o ochronie pracowników przed zwolnieniem na podstawie Ustawy o Związkach Zawodowych.

5. Umowy o współpracy
Umowa z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi na Uczelni w celu współdziałania w zbiorowych sprawach pracowniczych.

Do wiadomości Władz Politechniki Opolskiej członków i sympatyków organizacji

Na posiedzeniach ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej
w dniach 8 i 22 maja 2014 r. ustalono priorytety dot. celów i intencji działania organizacji

Intencją Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność jest budowanie przejrzystych i uczciwych stosunków interpersonalnych oraz tworzenie skutecznie działających zespołów zmotywowanych do kreowania i wspomagania rozwoju naszej Uczelni.

1. Opiniowanie praw pracowniczych w zakresie wynagrodzenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Nie lekceważenie interesów pracowniczych. Zachowanie miejsc pracy i statutowego prawa do odpowiedniego wynagrodzenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Ustalenie zasad przyznawania wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach pracy w kontekście wzrostu budżetu przyznanego na ten cel ze środków centralnych.
Ujednolicenie zasad finansowania awansów naukowych pracowników zgodnie z ustawą i statutem Uczelni.

Pełna informacja dla nauczycieli akademickich o wszystkich składnikach wynagrodzenia.

2. Transparentność zasad podpisywania z pracownikami umów o pracę
Na podstawie art. 80 pt. 5 Statutu Uczelni:
"Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uczelni przed 1.10.2011 roku na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony pozostają zatrudnieni w tej samej formie stosunku pracy."

3. Obecność przedstawicieli związków zawodowych w pracach organów kolegialnych

Opiniowanie i inicjowanie projektów i aktów prawnych z zakresu objętego działaniem związku.
Udział przedstawicieli związków zawodowych w pracach komisji statutowej zgodnie z załącznikiem
nr 5: Regulamin pracy organów kolegialnych Uczelni art. 4 pt.5 .
Procedowanie zgodnie z obowiązującymi ustawowo terminami: Art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

4. Monitorowanie polityki oszczędnościowej Uczelni w związku z deficytem wynoszącym obecnie ponad 700 tys.
Monitorowanie zasad obsadzania stanowisk działów administracji Uczelni.
Transparentność w zatrudnianiu pracowników naukowych na kolejnych etatach ( więcej niż jednym) zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym, a przede wszystkim art. 129 wchodzącym w życie w 2014 r. [ ustawa weszła w życie 18 marca 2012 artykuł miał vacatio legis do 01.10.2014].

Rozważna polityka zatrudniania dodatkowych pracowników.

5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej (dyskryminacja, nepotyzm, mobbing)

Przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników:
„Uczelnia wolna od nepotyzmu i mobbingu".

6. Inicjowanie działań zmierzających do polepszenia warunków pracy pracowników

Do wiadomości członków i sympatyków organizacji

Na posiedzeniu ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej w dniach 8 i 22 maja 2014 r. ustalono priorytety dot. celów działania organizacji.

Umiejętność słuchania drugiego człowieka – otwarta współpraca z członkami organizacji.
Konsekwencja w działania, budowa zaufania.

1. Zabezpieczanie praw pracowniczych w sprawach dotyczących zakresu działania związku
Udzielania pomocy prawnej, reprezentowanie członków wobec pracodawcy, nadzór nad warunkami pracy, udzielanie zapomóg materialnych w wypadkach losowych
Prowadzenie działalności kulturalno-społecznej (wystawy, wycieczki, promocje).

Monitorowanie odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym oraz obwieszczeniu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

2. Otwarta polityka informacyjna związku

Prowadzenie strony internetowych, podawanie bieżących Informacji na tablicach ogłoszeń na poszczególnych wydziałach, przesyłanie komunikatów do członków, prowadzenie cotygodniowych dyżurów w siedzibie związku (czwartek 14.30-15.30)
Skrzynka mailowa: solidarność@po.opole.pl
Comiesięczne spotkania Zarządu lub w zasadnych sytuacjach częściej.

3. Zasady finansowania - gospodarowanie środkami społecznymi
przygotowanie rocznego preliminarza budżetowego Związku – co mamy i na co wydajemy (wypłata zapomóg, okolicznościowe wypłaty świąteczne, itp.)

4. Polityka personalna
Zachęcanie pracowników do wstępowania do organizacji, odnowienie kontaktów z emerytowanymi pracownikami Uczelni.

5. Umowy o współpracy
Umowa z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi na Uczelni w celu współdziałania w zbiorowych sprawach pracowniczych.