Protest ws. genderstudia ( pismo z dnia 25.09.2015 )

Opole, 25.09.2015 r.

l. dz.17/2015

        J. M. Rektor Politechniki Opolskiej
        prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność" Politechniki Opolskiej jest zaniepokojona wprowadzaniem na Uczelnię, w ramach przedmiotu humanistycznego, wykładów genderstudia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
Jako współodpowiedzialni za kształtowanie kompetencji zawodowych i postaw etycznych młodzieży oraz politykę finansową, jesteśmy zdania, że uruchomianie tego typu zajęć dla środowiska młodzieży akademickiego naszej Uczelni nie jest wskazane.


GENDER wychodzi z założeń określających człowieka wyłącznie przez pryzmat jego seksualności, przy czym płeć ma charakter jedynie kulturowy, stąd przyjmowanie biologicznych uwarunkowań płci jest dyskryminacją; tradycyjna rodzina jest już przeżytkiem, należy przyjąć pięć równorzędnych modeli życia: homoseksualistów, lesbijek, biseksualistów, transseksualistów i heteroseksualistów; należy dążyć do całkowitej, niczym nieograniczonej wolności w wyborze partnerów seksualnych niezależnie od ich płci; każdy ma prawa seksualne i reprodukcyjne (pod tym pojęciem rozumie się antykoncepcję i aborcję, macierzyństwo jest ujmowane jako największe zniewolenie kobiety itp.).
Nasze zdziwienie budzić musi chęć przejmowanie tendencji prowadzących do manipulacji społecznej i tzw. „poprawności ideologicznej". De facto są to także działania polityczne skierowane ku popieraniu różnych ruchów i organizacji lewackich, promujących destrukcyjne zasady współżycia społecznego.
Pamiętamy, że Pan Rektor zawsze odżegnywał się od wprowadzania w mury Uczelni tego typu praktyk. Jesteśmy przekonani, że takie studia nie są godną dziedziną dla rozwoju badań naukowych i aktywności dydaktycznej na uczelni technicznej. Obniża się w ten sposób w ogóle rangę polskiej nauki, co potwierdzają liczni eksperci, m.in. prof. dr hab. M. Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, który uznał, że zamiana nauki w ideologię i pochopne przenoszenie powstających teorii na grunt społeczny jest szkodliwe.
Teoria gender neguje naturalną płeć biologiczną, a co za tym idzie uniwersalne prawa wychowania, gwarantowane m.in. przez Konstytucję RP.
Nauczanie takie naszym zdaniem jest gwałtem zadanym umysłom młodych ludzi, prowadzące do licznych uzależnień m.in. w sferze seksualnej oraz rozwoju wielu patologii społecznych.
Ideolodzy gender twierdzą także, iż młode pokolenia mogą i powinny wzrastać w różnorodnych „rodzinach", np. utworzonych przez pary tej samej płci, a każdy człowiek ma prawa tzw. seksualne, czy reprodukcyjne, które powinny być zabezpieczane przez międzynarodowe prawa. Ideologowie gender chcą zdobyć dla swych poglądów szczególnie młode pokolenie, mamiąc je wizją „dobrostanu" wynikającego z całkowitej, niczym nie skrępowanej swobody seksualnej.
Tego typu pseudonaukowe zasady, jak wspomniano wyżej, muszą budzić nasze wątpliwości jako nauczycieli i wychowawców (art. 111 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym). Godzą one także w fundamenty dobrego imienia naszej Uczelni. Kształcimy przede wszystkim młodzież ze środowisk śląskich (wiejskich i małomiasteczkowych), gdzie wartości związane z wychowaniem w tradycyjnej rodzinie są bardzo ważne. Co więcej, w wielu krajach europejskich odchodzi się już od seks edukacji w szkołach za pieniądze podatnika (Francja, Włochy), a w innych - odczuwa się jej destrukcyjne skutki.
Ufamy, że JM. Rektor rozważy potrzebę obecności takich wykładów na naszej Uczelni, szerzących ideologię sprzeczną z naturą człowieka i prawem naturalnym.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność"
na Politechnice Opolskiej

Do wiadomości:

  • Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  • Pozostali Dziekani Wydziałów Politechniki Opolskiej
  • Członkowie uczelnianej „Solidarności"
  • Zarząd Regionu NSZZ „S"
  • Zaprzyjaźnione organizacje uczelnianej Solidarności w Polsce
  • Media