KOMUNIKAT nr 4 (03.11.2014)

K O M U N I K A T nr 4

Do wiadomości członków i sympatyków organizacji

ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej przedkłada priorytety dot. celów działania organizacji na czas: listopad 2014 – wrzesień 2015 r.

Umiejętność słuchania drugiego człowieka – otwarta współpraca z członkami organizacji.

Konsekwencja w działaniu, budowa zaufania.

 

 1. Zabezpieczanie praw pracowniczych w sprawach dotyczących zakresu działania związku

Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, reprezentowanie członków wobec pracodawcy, nadzór nad warunkami pracy, udzielanie zapomóg materialnych w wypadkach losowych.

Prowadzenie działalności kulturalno-społecznej (wystawy, wycieczki, promocje, spotkania).

Monitorowanie odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym oraz obwieszczeniu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

  • Zapoznanie pracowników z regulaminem przyznawania zasiłków i zapomóg (zwracanie uwagi na nieprawidłowości w niestosowaniu się do zasad regulaminu)
  • Wnioskowanie o podniesienie dofinansowania do pracowniczych wczasów pod gruszą o 200 zł brutto dla wszystkich grup pracowniczych.

Utrzymywanie stałych kontaktów z władzami Uczelni: udział w kolegiach rektorskich, w pracach Senatu, w komisjach: statutowej, ds. nagród, socjalnej i innych.

2. Otwarta polityka informacyjna związku

Prowadzenie strony internetowej, podawanie bieżących Informacji na tablicach ogłoszeń:

Tablica centralna na Wydziale Mechanicznym przy ul. Mikołajczyka 5 (aktualizowana co miesiąc) oraz na poszczególnych wydziałach, przesyłanie komunikatów do członków,

Przygotowanie internetowego biuletynu informacyjnego, prowadzenie cotygodniowych dyżurów w siedzibie związku; w czwartki w godzinach od 14.30 do 15.30

Skrzynka mailowa: solidarność@po.opole.pl

Kwartalne (lub w zasadnych sytuacjach częstsze) spotkania Zarządu.

Podtrzymywanie kontaktu z przedstawicielami organizacji na Wydziałach

3. Zasady finansowania - gospodarowanie środkami społecznymi

Przygotowanie rocznego preliminarza budżetowego Związku – co mamy i na co wydajemy, wypłata zapomóg, okolicznościowe wypłaty świąteczne, itp.

Korzystanie z programu komputerowego Skarbnik.

4. Polityka personalna

Zachęcanie pracowników do wstępowania do organizacji, odnowienie kontaktów z emerytowanymi pracownikami Uczelni.

5. Współpraca ze środowiskiem

Kontynuowanie współpracy z organizacjami związkowymi na innych uczelniach wyższych (umowa z września 2014 r. z Uniwersytetem Opolskim).

6. Inne

Włączenie członków do systemu bonusowego „Grosik" (możliwość korzystania z zakupów i usług na terenie województwa opolskiego)

Możliwość udziału w wycieczkach szkoleniowych organizowanych przez organizację.