KOMUNIKAT nr 3 (3.11.2014)

K O M U N I K A T nr 3

Do wiadomości JM Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa

ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej przedkłada priorytety dot. celów działania organizacji na czas: listopad 2014 – wrzesień 2015 r.
Umiejętność słuchania drugiego człowieka – otwarta współpraca z członkami organizacji.
Konsekwencja w budowaniu zaufania społecznego

1. Zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie nawiązywania stosunku pracy, wynagrodzenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nagradzania oraz ustalania obciążeń godzinowych i zastępstw:

 • monitorowanie zmian dot. okresu zatrudnienia pracownika na czas określony, co wynika ze złożonego w Sejmie projektu nowelizacji Kodeksu pracy i skargi NSZZ „Solidarność" do Komisji Europejskiej na sposób wdrożenia dyrektywy dotyczącej zatrudnienia terminowego,
 • monitorowanie stawek wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowniczych,
 • konsultowanie z pracodawcą przyznawanych nagród za działania naukowe oraz za wyniki pracy osób zatrudnionych na stanowiskach nienaukowych, podawanie do publicznej wiadomości liczby punktów osób nagradzanych za osiągnięcia naukowe (wprowadzenie do regulaminu - formuły umożliwiającej odwołania w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników),
 • wnioskowanie o przywrócenie nagród za działalność organizacyjną w roku 2015,
 • wnioskowanie o przygotowanie przez odpowiednie komórki organizacyjne Uczelni algorytmów dot. procedur kwalifikacji pracowników do podwyżek pensji w związku z planowaną III transzą podwyżki budżetowej w czerwcu 2015 r.,
 • konsultowanie ze związkami zawodowymi podziału planowanej w 2015 r. podwyżki wynagrodzeń (ustalenie procedur dot. negocjacji),
 • wnioskowanie o przygotowanie wykładni prawnej dot. odrabiania zajęć w związku z niezdolnością do pracy w ramach ZLA lub wyjazdu na delegację z tytułu konferencji ( zgodność z Kodeksem Pracy),
 • określenie kryteriów stosowanych przy wypłacaniu wynagrodzeń za zastępstwa,
 • wyjaśnienie naliczania wynagrodzeń za promocje i recenzowanie prac dyplomowych na Wydziałach,
 • ustalenie obciążeń godzinowych pracowników naukowych, w związku z wymogami PKA i zapisami statutowymi Uczelni.

2. Współdziałanie w sprawie jakości kształcenia

 • konsultowanie wymogów związanych z Księgą Jakości Kształcenia, powołanie przedstawiciela organizacji związkowej „Solidarność" w Radzie Uczelnianej ds. Jakości Kształcenia.

3. Monitorowanie polityki kadrowo-budżetowej Uczelni

 • podawanie do publicznej wiadomości kryteriów ( konkursów) obsadzania stanowisk naukowych i nienaukowych (wg zasady: na stronach internetowych - w jednym, przeznaczonym do tego miejscu),
 • prowadzenie transparentnej polityki zatrudniania osób na drugim i kolejnym etacie,
 • przestrzeganie zasad utrzymywania katedr z obowiązującą liczbą pracowników, obsadzanie stanowisk kierowniczych katedr przez samodzielnego pracownika naukowego,
 • korygowanie zasadności utrzymywania dodatkowych przywilejów pracowniczych (ryczałt na paliwo, telefon służbowy, itp.).

4. Inicjowanie działań w zakresie polityki socjalnej Uczelni

 • wnioskowanie o podniesienie dofinansowania do pracowniczych wczasów pod gruszą i odpoczynku zorganizowanego o 200 zł brutto dla wszystkich grup pracowniczych.

5. Współdziałanie w zakresie działań zmierzających do polepszenia warunków pracy

 • zwracanie uwagi na przestrzeganie dostosowania warunków pracy do aktualnej sytuacji pogodowej (hala laboratoryjna na Mikołajczyka 5, budynek 9 przy ul. Prószkowskiej - poddasze),
 • zwracanie uwagi na gospodarowanie czasem pracy w działach administracyjnych.