Strona Główna

KOMUNIKAT nr 3

do wiadomości członków i sympatyków organizacji

Opole, 6.06.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 6.06. br. zdecydowaliśmy się podpisać Porozumienie w sprawie podziału dotacji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uczelni, pomimo różnicy zdań – kierując się dobrem ogółu pracowników.

Pewien niedosyt budzi w nas fakt, że nasze postulaty przedstawione w trakcie rozmowy z władzami, w dniu 6.06 nie zostały uwzględnione (pismo przesłane Państwu w tym dniu).
Pozostało rozgoryczenie, że pracodawca nie podjął chęci konsultowania z nami Porozumienia, czujemy się wobec tego faktu dyskryminowani.

Jak nas poinformowano decydującym punktem, odbierającym nam możliwość przeforsowania naszych postulatów, był fakt podpisania dokumentu Porozumienia przez pozostałe związki zawodowe (2/3 całości), już 2.06, w chwili jego przedłożenia przez Pracodawcę.

W związku z powyższym, nie chcąc powodować opóźnienia w wypłaceniu podwyżek, zdecydowaliśmy się na wyrażenie zgody przy podziale środków, w stosunku 50 % na 50% (co było, jak poinformowano nas, wynikiem ustaleń ubiegłorocznych przy podpisaniu Porozumienia ze związkami zawodowymi).

Ustaliliśmy, że w związku z zapisem zawartym w decyzji dotacji dot. Podnoszenia jakości w polskim szkolnictwie wyższym (wyeksponowanym wyraźnie przez MNiSZW): będziemy monitorować podział środków motywacyjnych – kierując do dziekanów i kierowników jednostek odpowiednie pisma, co ma zostać na naszą prośbę, poparte także pismem Pani dyrektor Anny Boczar (tu także uwzględni się minimalne wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk pracy).

Jednocześnie informujemy, że podwyżka będzie dwuetapowa i wyniesie:
-dla nauczycieli (podstawowe miejsce pracy) na 1 etat = 443, 43 zł
gwarantowana = 221zł. kwota do dyspozycji dziekana = 221zł
-dla nienauczycieli (podstawowe miejsce pracy) na 1 etat = 206 zł
gwarantowana = 103 zł kwota do dyspozycji kierownika = 103 zł.

Podwyżka wynagrodzenia obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 30. czerwca 2015 r.
Będzie wypłacona z wyrównaniem od stycznia 2014 r.

Informujemy także, że w budżecie Uczelni na rok 2014 znajduje się rezerwa odwoławcza w wysokości 184 615,26 zł. (w ubiegłym roku nikt z niej nie korzystał), stworzona na odwołania od decyzji dziekanów a dotycząca II etapu podwyżki.
Niewykorzystane środki z tej rezerwy zostaną przeznaczone na podwyżkę pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Każdy z Państwa może wnieść odwołanie od przyznanej kwoty podwyżki, w ciągu 14 dni.

Na sporządzenie odwołania mamy 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy decyzję, a w przypadku, gdy została ogłoszona ustnie – termin liczony jest od dnia jej ogłoszenia (art. 129 § 2 kpa i art. 223 § 1 o.p.). Warto zwrócić jednak uwagę, że przepisy szczególne mogą terminy te wydłużyć lub skrócić – stosowna informacja musi się znaleźć w pouczeniu, które dołączone jest do decyzji.

Informujemy ponadto, że do tej pory nie ma jednoznacznego określenia uprawnień organizacji związkowych jako reprezentacji pracowników do uzgadniania z władzami uczelni zasad podziału środków na wynagrodzenia (Prawo o Szkolnictwie Wyższym),
a zwłaszcza wynagrodzeń ze sferą budżetową. Uczelnie mają swoją autonomię, co daje także dowolność w ustalaniu zasad podwyżek.

Wiele organizacji zakładowych postuluje, aby do 2015 r. takie ustalenia zostały podjęte, jak również aby można było powiązać płace budżetowe z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce.

Jesteśmy do dyspozycji naszych członków we wszelkich kwestiach spornych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy rozwiązywać każdą drażliwą sprawę indywidualnie. Uznaliśmy ponadto, że wobec zaistniałej sytuacji, powinniśmy przede wszystkim kierować nasze wysiłki na tego typu rozstrzygnięcia.

Mimo wielu niespełnionych założeń, cieszymy się, że Ministerstwo przyznało nam podwyżki na ten rok, wobec trudnej sytuacji naszej Uczelni i kryzysu w kraju powinniśmy uznać fakt otrzymania podwyżek za sukces naszej branży zawodowej.

Uprzejmie prosimy o kontakt z osobami reprezentującymi organizację na Wydziałach, jak również z tymi pracownikami, którzy chcieliby poinformować nas o swojej trudnej sytuacji materialnej.
Przewodnicząca będzie dyżurować w czwartek od godz. 13.30-15, w siedzibie na ul. Mikołajczyka.

Przewodnicząca ZOZ NSZZ „Solidarność" PO
Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO

KOMUNIKAT nr 2

Do wiadomości członków i sympatyków organizacji

Na posiedzeniu ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej w dniu 8 maja 2014 r. ustalono priorytety dot. celów działania organizacji na czas: maj – październik 2014 r.

Umiejętność słuchania drugiego człowieka – otwarta współpraca z członkami organizacji.
Konsekwencja w działania, budowa zaufania.

1. Zabezpieczanie praw pracowniczych w sprawach dotyczących zakresu działania związku
Udzielania pomocy prawnej, reprezentowanie członków wobec pracodawcy, nadzór nad warunkami pracy, udzielanie zapomóg materialnych w wypadkach losowych
Prowadzenie działalności kulturalno-społecznej (wystawy, wycieczki, promocje).

Monitorowanie odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym oraz obwieszczeniu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

2. Otwarta polityka informacyjna związku

Prowadzenie strony internetowych, podawanie bieżących Informacji na tablicach ogłoszeń na poszczególnych wydziałach, przesyłanie komunikatów do członków, prowadzenie cotygodniowych dyżurów w siedzibie związku
Skrzynka mailowa: solidarność@po.opole.pl
Comiesięczne spotkania Zarządu lub w zasadnych sytuacjach częściej.

3. Zasady finansowania - gospodarowanie środkami społecznymi
przygotowanie rocznego preliminarza budżetowego Związku – co mamy i na co wydajemy (wypłata zapomóg, okolicznościowe wypłaty świąteczne, itp.)

4. Polityka personalna
Zachęcanie pracowników do wstępowania do organizacji, odnowienie kontaktów z emerytowanymi pracownikami Uczelni.
Uchwała o ochronie pracowników przed zwolnieniem na podstawie Ustawy o Związkach Zawodowych.

5. Umowy o współpracy
Umowa z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi na Uczelni w celu współdziałania w zbiorowych sprawach pracowniczych.

KOMUNIKAT nr 1

Do wiadomości Władz Politechniki Opolskiej członków i sympatyków organizacji

Na posiedzeniach ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej
w dniach 8 i 22 maja 2014 r. ustalono priorytety dot. celów i intencji działania organizacji

Intencją Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność jest budowanie przejrzystych i uczciwych stosunków interpersonalnych oraz tworzenie skutecznie działających zespołów zmotywowanych do kreowania i wspomagania rozwoju naszej Uczelni.

1. Opiniowanie praw pracowniczych w zakresie wynagrodzenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Nie lekceważenie interesów pracowniczych. Zachowanie miejsc pracy i statutowego prawa do odpowiedniego wynagrodzenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Ustalenie zasad przyznawania wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach pracy w kontekście wzrostu budżetu przyznanego na ten cel ze środków centralnych.
Ujednolicenie zasad finansowania awansów naukowych pracowników zgodnie z ustawą i statutem Uczelni.

Pełna informacja dla nauczycieli akademickich o wszystkich składnikach wynagrodzenia.

2. Transparentność zasad podpisywania z pracownikami umów o pracę
Na podstawie art. 80 pt. 5 Statutu Uczelni:
"Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uczelni przed 1.10.2011 roku na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony pozostają zatrudnieni w tej samej formie stosunku pracy."

3. Obecność przedstawicieli związków zawodowych w pracach organów kolegialnych

Opiniowanie i inicjowanie projektów i aktów prawnych z zakresu objętego działaniem związku.
Udział przedstawicieli związków zawodowych w pracach komisji statutowej zgodnie z załącznikiem
nr 5: Regulamin pracy organów kolegialnych Uczelni art. 4 pt.5 .
Procedowanie zgodnie z obowiązującymi ustawowo terminami: Art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

4. Monitorowanie polityki oszczędnościowej Uczelni w związku z deficytem wynoszącym obecnie ponad 700 tys.
Monitorowanie zasad obsadzania stanowisk działów administracji Uczelni.
Transparentność w zatrudnianiu pracowników naukowych na kolejnych etatach ( więcej niż jednym) zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym, a przede wszystkim art. 129 wchodzącym w życie w 2014 r. [ ustawa weszła w życie 18 marca 2012 artykuł miał vacatio legis do 01.10.2014].

Rozważna polityka zatrudniania dodatkowych pracowników.

5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej (dyskryminacja, nepotyzm, mobbing)

Przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników:
„Uczelnia wolna od nepotyzmu i mobbingu".

6. Inicjowanie działań zmierzających do polepszenia warunków pracy pracowników