Biuletyn - marzec 2015 - nr 03

Koleżanki i Koledzy, sympatycy NSZZ „Solidarność"

w imieniu ZOZ NSZZ „Solidarność" przy Politechnice Opolskiej zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w trzecim, wewnętrznym solidarnościowym biuletynie informacyjnym.

Biuletyn

Załączniki:

 1. Pismo skierowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa w związku z potrzebą ustanowienia algorytmów dot. planowanej regulacji płac w roku 2015. - Załącznik nr 1
 2. Wyciąg z uchwał posiedzenia Senatu politechniki Opolskie z dnia 4 marca 2015 r.- Załącznik nr 2
 3. Załącznik do uchwały Senatu Politechniki Opolskie nr 281 z dnia 04.03.2015 r. – Plan remontów Politechniki Opolskie w 2015 r. finansowanych z puli centralnej (rezerwa Rektora). Załącznik nr 3
 4. Odpowiedź JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa na pismo dot. wysokości dotacji i ogólnych warunków jej podziału Załącznik nr 4
 5. Odpowiedź JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa na pismo w związku z przekazanym komunikatem dot. priorytetów działania Zarządu NSZZ „S" przy PO. Załącznik nr. 5
 6. Wniosek skierowany do JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa o weryfikację instytucji obsługującej grupowe ubezpieczenia pracowników Politechniki Opolskiej Załącznik nr 6
 7. Stanowisko ws. zmian do statutu Załącznik nr 7
 8. REGULAMIN Świadczeń Funduszu składkowego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" na Politechnice Opolskiej. Załącznik nr 8.
 9. Podsumowanie roku objęcia kolejnej kadencji związku zawodowego NSZZ „Solidarność" przy Politechnice Opolskiej przez Zarząd Komisji Zakładowej. Załącznik nr 9
 10. Stanowisko Nr 112015 Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ ,,Solidarność" z dnia 2 marca 2015 r. Załącznik nr 10

KOMUNIKAT nr 4 (03.11.2014)

K O M U N I K A T nr 4

Do wiadomości członków i sympatyków organizacji

ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej przedkłada priorytety dot. celów działania organizacji na czas: listopad 2014 – wrzesień 2015 r.

Umiejętność słuchania drugiego człowieka – otwarta współpraca z członkami organizacji.

Konsekwencja w działaniu, budowa zaufania.

 

 1. Zabezpieczanie praw pracowniczych w sprawach dotyczących zakresu działania związku

Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, reprezentowanie członków wobec pracodawcy, nadzór nad warunkami pracy, udzielanie zapomóg materialnych w wypadkach losowych.

Prowadzenie działalności kulturalno-społecznej (wystawy, wycieczki, promocje, spotkania).

Monitorowanie odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym oraz obwieszczeniu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 • Zapoznanie pracowników z regulaminem przyznawania zasiłków i zapomóg (zwracanie uwagi na nieprawidłowości w niestosowaniu się do zasad regulaminu)
 • Wnioskowanie o podniesienie dofinansowania do pracowniczych wczasów pod gruszą o 200 zł brutto dla wszystkich grup pracowniczych.

Utrzymywanie stałych kontaktów z władzami Uczelni: udział w kolegiach rektorskich, w pracach Senatu, w komisjach: statutowej, ds. nagród, socjalnej i innych.

2. Otwarta polityka informacyjna związku

Prowadzenie strony internetowej, podawanie bieżących Informacji na tablicach ogłoszeń:

Tablica centralna na Wydziale Mechanicznym przy ul. Mikołajczyka 5 (aktualizowana co miesiąc) oraz na poszczególnych wydziałach, przesyłanie komunikatów do członków,

Przygotowanie internetowego biuletynu informacyjnego, prowadzenie cotygodniowych dyżurów w siedzibie związku; w czwartki w godzinach od 14.30 do 15.30

Skrzynka mailowa: solidarność@po.opole.pl

Kwartalne (lub w zasadnych sytuacjach częstsze) spotkania Zarządu.

Podtrzymywanie kontaktu z przedstawicielami organizacji na Wydziałach

3. Zasady finansowania - gospodarowanie środkami społecznymi

Przygotowanie rocznego preliminarza budżetowego Związku – co mamy i na co wydajemy, wypłata zapomóg, okolicznościowe wypłaty świąteczne, itp.

Korzystanie z programu komputerowego Skarbnik.

4. Polityka personalna

Zachęcanie pracowników do wstępowania do organizacji, odnowienie kontaktów z emerytowanymi pracownikami Uczelni.

5. Współpraca ze środowiskiem

Kontynuowanie współpracy z organizacjami związkowymi na innych uczelniach wyższych (umowa z września 2014 r. z Uniwersytetem Opolskim).

6. Inne

Włączenie członków do systemu bonusowego „Grosik" (możliwość korzystania z zakupów i usług na terenie województwa opolskiego)

Możliwość udziału w wycieczkach szkoleniowych organizowanych przez organizację.

KOMUNIKAT nr 3 (3.11.2014)

K O M U N I K A T nr 3

Do wiadomości JM Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa

ZOZ NSZZ „Solidarność' przy Politechnice Opolskiej przedkłada priorytety dot. celów działania organizacji na czas: listopad 2014 – wrzesień 2015 r.
Umiejętność słuchania drugiego człowieka – otwarta współpraca z członkami organizacji.
Konsekwencja w budowaniu zaufania społecznego

1. Zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie nawiązywania stosunku pracy, wynagrodzenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nagradzania oraz ustalania obciążeń godzinowych i zastępstw:

 • monitorowanie zmian dot. okresu zatrudnienia pracownika na czas określony, co wynika ze złożonego w Sejmie projektu nowelizacji Kodeksu pracy i skargi NSZZ „Solidarność" do Komisji Europejskiej na sposób wdrożenia dyrektywy dotyczącej zatrudnienia terminowego,
 • monitorowanie stawek wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowniczych,
 • konsultowanie z pracodawcą przyznawanych nagród za działania naukowe oraz za wyniki pracy osób zatrudnionych na stanowiskach nienaukowych, podawanie do publicznej wiadomości liczby punktów osób nagradzanych za osiągnięcia naukowe (wprowadzenie do regulaminu - formuły umożliwiającej odwołania w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników),
 • wnioskowanie o przywrócenie nagród za działalność organizacyjną w roku 2015,
 • wnioskowanie o przygotowanie przez odpowiednie komórki organizacyjne Uczelni algorytmów dot. procedur kwalifikacji pracowników do podwyżek pensji w związku z planowaną III transzą podwyżki budżetowej w czerwcu 2015 r.,
 • konsultowanie ze związkami zawodowymi podziału planowanej w 2015 r. podwyżki wynagrodzeń (ustalenie procedur dot. negocjacji),
 • wnioskowanie o przygotowanie wykładni prawnej dot. odrabiania zajęć w związku z niezdolnością do pracy w ramach ZLA lub wyjazdu na delegację z tytułu konferencji ( zgodność z Kodeksem Pracy),
 • określenie kryteriów stosowanych przy wypłacaniu wynagrodzeń za zastępstwa,
 • wyjaśnienie naliczania wynagrodzeń za promocje i recenzowanie prac dyplomowych na Wydziałach,
 • ustalenie obciążeń godzinowych pracowników naukowych, w związku z wymogami PKA i zapisami statutowymi Uczelni.

2. Współdziałanie w sprawie jakości kształcenia

 • konsultowanie wymogów związanych z Księgą Jakości Kształcenia, powołanie przedstawiciela organizacji związkowej „Solidarność" w Radzie Uczelnianej ds. Jakości Kształcenia.

3. Monitorowanie polityki kadrowo-budżetowej Uczelni

 • podawanie do publicznej wiadomości kryteriów ( konkursów) obsadzania stanowisk naukowych i nienaukowych (wg zasady: na stronach internetowych - w jednym, przeznaczonym do tego miejscu),
 • prowadzenie transparentnej polityki zatrudniania osób na drugim i kolejnym etacie,
 • przestrzeganie zasad utrzymywania katedr z obowiązującą liczbą pracowników, obsadzanie stanowisk kierowniczych katedr przez samodzielnego pracownika naukowego,
 • korygowanie zasadności utrzymywania dodatkowych przywilejów pracowniczych (ryczałt na paliwo, telefon służbowy, itp.).

4. Inicjowanie działań w zakresie polityki socjalnej Uczelni

 • wnioskowanie o podniesienie dofinansowania do pracowniczych wczasów pod gruszą i odpoczynku zorganizowanego o 200 zł brutto dla wszystkich grup pracowniczych.

5. Współdziałanie w zakresie działań zmierzających do polepszenia warunków pracy

 • zwracanie uwagi na przestrzeganie dostosowania warunków pracy do aktualnej sytuacji pogodowej (hala laboratoryjna na Mikołajczyka 5, budynek 9 przy ul. Prószkowskiej - poddasze),
 • zwracanie uwagi na gospodarowanie czasem pracy w działach administracyjnych.